حرف دل

هرچی دوست داری بگو ولی...

1)خاصیت بازی استانیلید و آنیلین را با یکدیگر مقایسه کنید.

 ترکیبی بازیتر است که راحت تر بتواند الکترونهایش را در اختیار ترکیب دیگر بگذارد. در آنیلین C6H5NH2 زوج الکترونهای نیتروژن در دسترس است. البته به خاطر وجود حلقه ی فنیلی، کمی سخت تر از آمینهای معمولی الکترونهایش را در اختیار می گذارد. ولی به هر حال در دسترس است پس خاصیت بازی دارد.

اما در استانیلید ، گذشته از وجود گروه فنیلی گروه کربونیلی هم وجود دارد که باعث نامتمرکز شدن و رزنانس الکترونهای نیتروژن می شود. درنتیجه الکترونهای نیتروژن در یک جا متمکز نیستند که بتوانند در اختیار ترکیبات دیگر قرار گیرد. بنابراین خاصیت بازی آن به شدت کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

2)از بروماسیون مستقیم آنیلین چه محصولی بدست می آید؟ تری برمو آنیلین

C6H4Br3N

3)چگونه می توان پارا برومو آنیلین تهیه کرد؟واکنشها را بنویسید.

  PhNHCOCH3   PhNHCOCH3Br                                                                                                                           PhNHCOCH3Br     PhNH2Br                                                                                                                                                                      

4)روش تهیه استامیینوفن را بنویسید با شروع ازبنزن.

+ H2O2    +H2O

 

 

 

5)چرا در آزمایش تهیه استانیلید به محیط واکنش HCl اضافه می کنیم؟

 برای افزایش حلالیت آنیلین در آب.

6)نقش استات سدیم دراین آزمایش چیست؟

در مرحله اول سنتز استانیلید از آنیلین، آنیلین در محلولی از هیدروکلرید اسید قرار می گیرد تا گروههای آمین در حالت تعادل قرار گیرند. سپس با افزایش استیک انیدرید و سدیم استات اجازه داده می شود که گروه عاملی استانیلید جانشین گروه آمینی موجود در آنیلین C6H5NH2گردد. به عبارت دیگر عامل استیله کننده در این آزمایش استیک انیدرید میباشد.

درواقع سدیم استات باید بلافاصله افزوده شود زیرا گونه های پروتونه شده ی آمونیوم به دلیل اینکه زوج الکترون غیر پیوندی آمونیوم در دسترس نیستند، غیر هسته دوست می باشند و به همین دلیل با افزایش استیک انیدرید تنها واکنش استیله شدن رخ نمی دهد. اما سدیم استات اجازه می دهد که گروههای آمین آزاد شده و درنتیجه استیک انیدرید بتواند با آنها واکنش داده و استانیلید بدست آید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ساعت 10:19  توسط مهدیه  | 

عنوان آزمایش:بررسی اثر دما بر روی سرعت تجزیه شدن تیوسولفات سدیم(Na2S2O3)در مجاورت اسیدنیتریک رقیق(HNO3).    

نام نویسنده:مهدیه

نام همکار: سمیه

تاریخ انجام آزمایش: 21/12/1389

تاریخ تحویل گزارش کار:20/1/1390

مقدمه:

سرعت اکثر واکنشهای شیمیایی تابعی از دما و غلظت است. در اکثر واکنشها با افزایش دما سرعت زیاد می شود، پس ثابتهای سرعت به شدت به دما وابسته اند که این وابستگی در واکنشهای مختلف متفاوت است.

بهترین و مناسبترین رابطه بین ثابت سرعت یک واکنش با دما توسط آرنیوس ارائه شده است:

ثابت گازها :R ، انرژی فعالسازی :Ea ، فاکتور فرکانس واکنش :A                                                                                         K=A                                                                                                                        

Ea و A تقریباً مستقل از دما هستند.

                                                                                                

با رسم نمودار تغییرات lnKبرحسب,  نمودار خطی به دست می آید که  شیب آن وlnA عرض از مبدا آن است و می توان مقادیر  EaوA را محاسبه کند.

انرژی فعالسازی از دید نظریه های سینتیکی )برخورد و حالت گذار(، سد انرژی رسیدن واکنش دهنده ها به فراورده ها است که مقداراین انرژی به نوع واکنش بستگی دارد.

برای اغلب واکنشهای شیمیایی بنیادی، مقدارEa در محدوده  کیلوکالری بر مول(0-330 ) است که این مقدار برای واکنشهای دومولکولی)واکنشهایی با دو واکنش دهنده( کمتر از تک مولکولی) یک واکنش دهنده( است. تجزیه ترکیبات دارای پیوندهای قوی، مقادیرEa بسیار بالایی دارند مثلاً در واکنش گازیco2→CO+O مقدارEa برابر420 است.

در برخی واکنش ها، مقدارEa ممکن است بسیار کم و حتی در حد صفر شود. مثلاً واکنشهای رادیکالی، زیرا در ترکیب دو رادیکال برای تشکیل یک مولکول چند اتمی پایدار، هیچ پیوندی شکسته نمی شود بنابراین اغلب این واکنشها در فاز گازی انرژی فعالسازی صفر دارند.(Ea=0) وقتی انرژی فعالسازی صفر باشد طبق معادله آرنیوس ثابت سرعت مستقل از دماست و با افزایش دما، سرعت واکنشها تغییری نمی کند.2clo→cl2+o2                                                                                                                    در بعضی از واکنشهای رادیکالی که یک مولکول دو اتمی به وجود می آید، ترکیب دو رادیکال باید در مجاورت ماده سومی باشد تا واکنش انجام شود، در این حالت مقدار انرژی فعالسازی منفی است.(Ea<0) I+I+Ar→I2+Ar                                   

وقتی دو رادیکال Iبا هم ترکیب می شوند تاI2 تشکیل شود مقداری انرژی آزاد می شود، نقش ذرهAr اینست که این انرژی آزاد شده در اثر تشکیل پیوند I−I را جذب کرده و در محیط رها سازد در غیر اینصورت به محض تشکیل I2 ، این انرژی آزاد شده باعث از هم پاشیدن وشکستنI−I می شود. مکانیسم این واکنش به صورت زیر است:

     I + Ar                                                                                                              

 I....Ar + I  I2 + Ar                                                                                                

در مرحله اول ذرهI بر رویAr جذب می شود و در مرحله دوم، دومین رادیکالI در اثر برخورد I ,جذب شده توسطAr را را جدا کرده و مولکول دو اتمیI2 تشکیل می شود.

چون جذبI برروی سطحAr کاملاً گرمازاست پس  مرحله اول منفی است(  واگر این مقدار انرژی آزاد شده بیشتر از انرژی مرحله دوم باشد در نتیجهEa این واکنشها منفی و با افزایش دما، سرعت واکنش کم می شود. واکنش دیگری که با افزایش دما سرعت آن کاهش می یابد واکنش اکسید شدن نیتروژن اکسید (NO)است:

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)                                                                          

واکنش از یک مکانیسم پیچیده تبعیت می کند:

 

2NO(g)→ N2O2(g)                             K= [N2O2] ∕ [NO]2                                                

 

N2O2(g) + O2(g)  2NO2(g)                                                                               

K، ثابت تعادل ترمودینامیکی واکنش اول که یک واکنش دیمر شدن و گرمازاست، با افزایش دما کاهش می یابد اگر چه ثابت سرعت سینتیکی واکنش دوم(k2) با افزایش دما زیاد می شود ولی این افزایش به اندازه ای نیست که بتواند کاهش مقدارK را جبران کند در نتیجه انرژی فعالسازی مؤثر این واکنش(Ea) منفی می شود پس با افزایش دما سرعت این واکنش کم می شود.

نتیجه گیری:

واکنشهای شیمیایی وجود دارند که با افزایش دما، سرعت آنها کاهش یافته و یا اصولا تغییر دما تا ثیری بر سرعت این واکنشها ندارد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرعت همه واکنشهای شیمیایی با افزایش دما، افزایش نمی یابد.

با افزایش دما(T)،ثابت سرعت(K)افزایش وزمان واکنش(t)کاهش می یابد.

شرح آزمایش:

Na2S2O3+2HNO3→2NaNO3+S↓+↑SO2+H2O                                                       

حمام آب گرم(بشر+آب) را آماده کرده و دماسنجی را درآن می گذاریم . 5ccتیوسولفات سدیم و 5ccاسیدنیتریک را در لوله آزمایش ریخته ودر حمام آب گرم بوسیله گیره نگه داشته وهمزمان کرنومتر را آغاز وبا کدر شدن محلول(نشانه رسوبS)کرنومتر را متوقف کرده و زمان رایادداشت می کنیم این کار را برای چند مرحله با دماهای متفاوت انجام داده ونتایج را یادداشت می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول حاصل از آمایش:

 

زمانsec

دما  K

HNO3

Na2S2O3

مراحل

-5.0752

0.00326

160sec

307

5cc

5cc

1

-4.8520

0.00320

128sec

313

5cc

5cc

2

-4.7005

0.00313

110sec

319

5cc

5cc

3

-4.5000

0.00310

90sec

323

5cc

5cc

4

-4.3438

0.00305

77sec

328

5cc

5cc

5

-4.1896

0.00300

66sec

333

5cc

5cc

6

 

نمودار:

 

 

منبع: اینترنت

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ساعت 10:17  توسط مهدیه  | 

عنوان آزمایش:تعیین ثابت عمومی گازها

 

نام نویسنده:مهدیه

 

نام همکار: سمیه

 

تاریخ انجام آزمایش:7/12/1389

 

تاریخ تحویل گزارش کار:14/12/1389

 

مقدمه:

گاز ایده‌آل یک تقریب از گازهای حقیقی است که برای مقاصد محاسباتی بکار می‌رود. گاز ایده‌آل به

گازی گفته می‌شود که:بین ذرات آن نیرویی وجود نداشته باشد و تنها برهم‌کنش بین ذرات، برخورد

 صلب باشد.

گازهای حقیقی را در چگالی‌های پایین با تقریب خوبی می‌توان ایده‌آل فرض کرد

ثابت عمومی گازها (که به ثابت جهانی گازها، ثابت گاز ایده‌آل نیز مشهور است) یک ثابت فیزیکی

است که با نماد R نشان می‌دهند و در معادله نرنست ٬معادله بولتزمن و از همه مهم‌تر در  معادله گاز ایده‌آل نیز کاربرد دارد .

 

درمورد گازهاي كامل مي دانيم كه بين تعداد مول هاي يك گازnو فشارPحجمVو دماي آنT (K)

 

رابطه زير برقراراست.

 PV=n RT

كه درآنRثابت عمومي گازها مي باشد. بنابراين به ازاي مقدار معيني از يك گاز همواره داريم.

ثابتT=/PV

كه در اين رابطه دما برحسب كلوين است. براي تبديل دماي سانتيگراد به كلوين داريم.

T (K) = T (0C) + 273

 

براساس قانون بويل ماريوت به ازاي جرم معيني از يك گاز در دماي ثابت، حجم به طور معكوس متناسب با فشارمي باشداكنون اگرHفشارجو بر حسب سانتيمتر جيوه وh اختلاف سطح ترازجيوه درلوله هاي T1 و T2برحسب سانتيمتر باشد دراين صورت فشار گاز( P ) برحسب سانتيمتر جيوه برابر خواهد بود با: P=H+h ازطريق برون يابي نمودارV/1برحسبh،فشار جوHبدست مي آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارهایR

واحدها
(V·P·T-1·n-1)

8.314472

J·K-1·mol-1

0.0820574587

L·atm·K-1·mol-1

8.20574587 × 10-5

m3·atm·K-1·mol-1

8.314472

cm3·MPa·K-1·mol-1

8.314472

L·k+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ساعت 10:0  توسط مهدیه  | 


یادآوری11

 

هرگاه به دوستی علاقه و محبت داشتید، آن را ابراز کنید و به او بگویید، که موجب افزایش محبت و

علاقه‏مندی می‏شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ساعت 20:28  توسط مهدیه  | 

یادآوری10

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ساعت 20:2  توسط مهدیه  | 

میلاد

اسم تو نور امـــــید است و صفای سینه هاست

دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست

روز میــــــــلادت شــدم مست مـــی عرفان تو

آیه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو

ای تو چون شمع و جودم عشق تو بر جان من

یا محمد(ص) ای رسول ای بانی ایــــمان من

 

 


 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ساعت 19:32  توسط مهدیه  | 

یادآوری9

 
مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتارتان میشوند
 
مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود
 
مراقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود
 
مراقب عادات خود باشیدشخصیت شما می شود
 
مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود
 

 

راستی تو ادامه مطلب یه تست شخصیت گذاشتم دوست داشتی سر بزن امتیاز من ۴۰ شد که با شخصیتم میخونه 

 

تو هم امتحان کن.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ساعت 23:43  توسط مهدیه  |